nón bảo hộ trong Tiếng Anh là gì?

nón bảo hộ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nón bảo hộ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nón bảo hộ

    safety helmet; crash helmet

    đi xa lộ phải đội nón bảo hộ crash helmets must be worn on highways