nón phóng vật trong Tiếng Anh là gì?

nón phóng vật trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nón phóng vật sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nón phóng vật

    detrital cone