nón lông trong Tiếng Anh là gì?

nón lông trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nón lông sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nón lông

    (cũ) feather hat

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nón lông

    (cũ) Feather hat

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nón lông

    feather hat