nón chồng nón trong Tiếng Anh là gì?

nón chồng nón trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nón chồng nón sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nón chồng nón

    (dạng đá) cone-in-cone