nón ống khói trong Tiếng Anh là gì?

nón ống khói trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nón ống khói sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nón ống khói

    * dtừ

    louver