luồng thần kinh trong Tiếng Anh là gì?

luồng thần kinh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luồng thần kinh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luồng thần kinh

    nerve impulse