luồng tư tưởng trong Tiếng Anh là gì?

luồng tư tưởng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luồng tư tưởng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • luồng tư tưởng

  current of ideas

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • luồng tư tưởng

  * noun

  current of ideas

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • luồng tư tưởng

  train of thought