luồng cá trong Tiếng Anh là gì?

luồng cá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luồng cá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luồng cá

    fish shoals, fish-way