luồng không khí xoáy trong Tiếng Anh là gì?

luồng không khí xoáy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luồng không khí xoáy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luồng không khí xoáy

    * dtừ

    backwash