luồng chảy vào trong Tiếng Anh là gì?

luồng chảy vào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luồng chảy vào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luồng chảy vào

    * dtừ

    indraft