luồng lạch trong Tiếng Anh là gì?

luồng lạch trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luồng lạch sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luồng lạch

    narrow passage (of rivers, harbours)

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • luồng lạch

    Narrow passage (of rivers, harbours)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • luồng lạch

    narrow passage (of rivers, harbors)