luồng gió thổi phụt qua trong Tiếng Anh là gì?

luồng gió thổi phụt qua trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luồng gió thổi phụt qua sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luồng gió thổi phụt qua

    * dtừ

    puff