luồng gió trong Tiếng Anh là gì?

luồng gió trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luồng gió sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luồng gió

    gust of wind; breath of air

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • luồng gió

    blast