lờ trong Tiếng Anh là gì?

lờ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lờ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lờ

  to pretend not to know; to pass over something in silence

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lờ

  * verb

  to pretend not to know; to cut

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lờ

  to pretend not to know, refuse to acknowledge