lờ phờ trong Tiếng Anh là gì?

lờ phờ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lờ phờ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lờ phờ

    indifferent, cold, listless

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lờ phờ

    indifferent, cold, listless