lờ ai trong Tiếng Anh là gì?

lờ ai trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lờ ai sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lờ ai

    * dtừ

    go-by