lờ ngờ trong Tiếng Anh là gì?

lờ ngờ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lờ ngờ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lờ ngờ

    sluggish, slow, slow (witted)

    người lờ ngờ slowcoach, laggard

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lờ ngờ

    sluggish, slow, slow (witted)