lờ lợ trong Tiếng Anh là gì?

lờ lợ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lờ lợ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lờ lợ

    sweetish, brackish (nước)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lờ lợ

    sweetish, brackish