lờ bắt cua trong Tiếng Anh là gì?

lờ bắt cua trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lờ bắt cua sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lờ bắt cua

    * dtừ

    crab-pot