lờ tờ mờ trong Tiếng Anh là gì?

lờ tờ mờ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lờ tờ mờ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lờ tờ mờ

    vague