lờ một người quen trong Tiếng Anh là gì?

lờ một người quen trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lờ một người quen sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lờ một người quen

    * thngữ

    to drop an acquaintance