lờ khờ trong Tiếng Anh là gì?

lờ khờ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lờ khờ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lờ khờ

    slow, sluggish, dullwitted

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lờ khờ

    slow, sluggish, dull-witted