gia đình trung lưu trong Tiếng Anh là gì?

gia đình trung lưu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gia đình trung lưu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gia đình trung lưu

    middle-class family