ưa tranh cãi trong Tiếng Anh là gì?

ưa tranh cãi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ưa tranh cãi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ưa tranh cãi

    * ttừ

    controversial