ưa hưởng thụ trong Tiếng Anh là gì?

ưa hưởng thụ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ưa hưởng thụ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ưa hưởng thụ

    * dtừ

    like to enjoy life