ưa phỉnh trong Tiếng Anh là gì?

ưa phỉnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ưa phỉnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ưa phỉnh

    * dtừ

    like flattery