ưa chuyện trong Tiếng Anh là gì?

ưa chuyện trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ưa chuyện sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ưa chuyện

    * dtừ

    conversableness

    * ttừ

    conversable