ưa nịnh trong Tiếng Anh là gì?

ưa nịnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ưa nịnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ưa nịnh

    * dtừ

    like to listen to flattery