ưa sạch sẽ trong Tiếng Anh là gì?

ưa sạch sẽ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ưa sạch sẽ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ưa sạch sẽ

    * ttừ

    cleanly