ưa thích trong Tiếng Anh là gì?

ưa thích trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ưa thích sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ưa thích

    như ưa chuộng

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ưa thích

    to like, be fond of; favorite