ưa nắng trong Tiếng Anh là gì?

ưa nắng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ưa nắng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ưa nắng

    * ttừ

    heliophilous