ưa nhục dục trong Tiếng Anh là gì?

ưa nhục dục trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ưa nhục dục sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ưa nhục dục

    * dtừ

    voluptuousness

    * ttừ

    sensuous, voluptuous, concupiscent