ưa nhìn trong Tiếng Anh là gì?

ưa nhìn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ưa nhìn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ưa nhìn

  * ttừ

  eye-catching, attractive

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ưa nhìn

  * adj

  eye-catching, attractive

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ưa nhìn

  eye-catching, attractive