ưa khoái lạc trong Tiếng Anh là gì?

ưa khoái lạc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ưa khoái lạc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ưa khoái lạc

    * ttừ

    luxurious