ưa chuộng trong Tiếng Anh là gì?

ưa chuộng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ưa chuộng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ưa chuộng

    to like; to love

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ưa chuộng

    to esteem, like, love, value