ưa mới nới cũ trong Tiếng Anh là gì?

ưa mới nới cũ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ưa mới nới cũ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ưa mới nới cũ

    * thngữ

    like the new and forget the old