đánh xe vào trong Tiếng Anh là gì?

đánh xe vào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đánh xe vào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đánh xe vào

    * thngữ

    to drive in