đánh trứng trong Tiếng Anh là gì?

đánh trứng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đánh trứng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đánh trứng

    whip eggs, beat (up) eggs

    cái đánh trứng an egg beater

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đánh trứng

    whip eggs, beat (up) eggs