đánh trống trong Tiếng Anh là gì?

đánh trống trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đánh trống sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đánh trống

    to beat the drum

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • đánh trống

    Spool

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đánh trống

    spool; to beat a drum