đánh trượt trong Tiếng Anh là gì?

đánh trượt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đánh trượt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đánh trượt

    như đánh hỏng

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • đánh trượt

    như đánh hỏng