đánh thắng trong Tiếng Anh là gì?

đánh thắng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đánh thắng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đánh thắng

    to defeat; to trounce; to vanquish; to worst; to triumph; to achieve/win/gain a victory (over somebody)

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • đánh thắng

    Defeat,trounce, worst

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đánh thắng

    to conquer, defeat, strike down