đánh phắc trong Tiếng Anh là gì?

đánh phắc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đánh phắc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đánh phắc

    * đtừ fax