đánh nhau trong Tiếng Anh là gì?

đánh nhau trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đánh nhau sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đánh nhau

  to fight; to come to blows; to exchange blows

  trẻ con đánh nhau the children were fighting

  to be at war (with each other); to wage war (against/on each other); to battle (with each other)

  nhật đánh nhau với nga japan was at war with russia

  chúng ta nên thương lượng với nhau hơn là chuẩn bị đánh nhau we should negotiate instead of preparing for war

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đánh nhau

  Fight

  Trẻ con đánh nhau: The children were fighting

  Be at war with one another

  Hai nước đánh nhau: The two countries were at war with one another

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đánh nhau

  to fight, hit each other, beat each other