đánh luống trong Tiếng Anh là gì?

đánh luống trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đánh luống sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đánh luống

    (nông nghiệp) make beds (for growing vegetables...)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đánh luống

    make beds (for growing vegetables)