đánh ghen trong Tiếng Anh là gì?

đánh ghen trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đánh ghen sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đánh ghen

    to make a scene of jealousy

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đánh ghen

    to make a scene of jealousy