đánh chông trong Tiếng Anh là gì?

đánh chông trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đánh chông sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đánh chông

    spike tactics

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đánh chông

    spike tactics