đánh cược trong Tiếng Anh là gì?

đánh cược trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đánh cược sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đánh cược

    * ngđtừ

    ante

    * thngữ

    to lay down