đánh bại ai trong Tiếng Anh là gì?

đánh bại ai trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đánh bại ai sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đánh bại ai

    * thngữ

    to play checkmate with somebody