đánh điện trong Tiếng Anh là gì?

đánh điện trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đánh điện sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đánh điện

  to send a cable/telegram/wire; to cable; to wire; to telegraph

  đừng quên đánh điện hoặc điện thoại cho chúng tôi ngay khi tới nơi! don't forget to cable or phone us as soon as you arrive!

  đánh điện báo tin mừng cho gia đình to cable good news to one's family

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đánh điện

  Send a cable, send a telegrame, cable

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đánh điện

  send a cable, send a telegram, cable