đánh đùng trong Tiếng Anh là gì?

đánh đùng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đánh đùng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đánh đùng

    all of a sudden

    đánh đùng một cái, hắn đổi ý kiến all of a sudden, he changed his mind

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • đánh đùng

    All of a sudden

    Đánh đùng một cái, hắn đổi ý kiến: All of a sudden, he changed his mind